ฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้าให้เช่า

ฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้าให้เช่า

รถยกระบบไฟฟ้า หรือ รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ที่เเสดงที่นี่ คือรถฟอร์คลิฟท์ ขนาด   2 - 3  ตัน ของเรา ไร้มลพิษ เหมาะกับงานที่อยู่ภายในอาคารปรับอากาศที่ต้องการความสะอาด เช่น อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิค อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น