• Araya

การดูแลรักษาเสาฟอร์คลิฟท์

Updated: Mar 10

การดูแลรักษาเสาฟอร์คลิฟท์ ก่อนใช้งานทุกครั้งควรตรวจเช็คความพร้อมของเสาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตรวจเช็คลางลิฟท์ โซ่ ลูกปืน แผ่นซิมหรือแผ่นรองลางลิฟท์ ว่าจารบีแห้งหรือไม่ ถ้าพบว่าจารบีแห้งให้รีบอัดจารบีตามจุดที่กล่าวมาเสารถฟอร์คลิฟท์
เสารถฟอร์คลิฟท์


การซ่อมบำรุงเสาฟอร์คลิฟท์ กรณีลูกปืนแตก ให้ทำการเปลี่ยนลูกปืนใหม่ หรือกรณีแผ่นซิมหรือแผ่นรองลางลิฟท์หลวม ต้องทำการรื้อถอดเสาฟอร์คลิฟท์ออก เพื่อนำแผ่นซิมหรือแผ่นรองลางลิฟท์แผ่นเก่าที่ชำรุดออก และนำแผ่นใหม่ใส่แทน

15 views0 comments